Зарплата військовослужбовця

Содержание

Грошове забезпечення військовослужбовців, додаткові грошові виплати

Грошове забезпечення військовослужбовців є складовою частиною фінансового забезпечення військ, спрямованої на задоволення особистих матеріальних потреб військовослужбовців, і здійснюється у вигляді регулярної виплати їм грошей в розмірах, встановлених державою, відповідно до виконуваних службових обов'язків [106]. З економічної точки зору грошове забезпечення є грошовим виразом частини сукупного продукту, створеного в суспільстві і виділяється з федерального бюджету на забезпечення життєдіяльності, відтворення робочої сили і задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбовців відповідно до кількості і якості військового праці та особливостями військової служби [107] .

За своєю суттю грошове забезпечення є формою реалізації конституційного права військовослужбовців на отримання винагороди за свою працю (ст. 37 Конституції Російської Федерації). Право на працю військовослужбовці реалізують за допомогою проходження військової служби (п. 1 ст. 10 Федерального закону «Про статус військовослужбовців»). Право військовослужбовців на отримання винагороди за свою працю відповідає також вимогам ч. 3 ст. 23 Загальної декларації прав людини, в якій проголошується, що кожен має право на справедливу і задовільну винагороду за свою працю, яка забезпечує гідне людини існування, її самої та членів її сім'ї, і, при необхідності доповнюється іншими засобами соціального забезпечення.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює питання грошового забезпечення військовослужбовців, є Федеральний закон «Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат» від 8 листопада 2011 р № 306-ФЗ [108], в якому констатується, що грошове забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, є основним засобом їх матеріального забезпечення та стимулювання виконання обов'язків військової служби.

Відповідно до зазначеного Закону грошове забезпечення військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, включає:

1) оклад місячного грошового утримання, що складається з двох складових частин:

- місячний оклад відповідно до привласненим військовим званням (оклад за військовим званням);

- місячний оклад відповідно до займаної військової посадою (оклад по військової посади) [10];

2) щомісячні та інші додаткові виплати.

Грошове забезпечення військовослужбовця, що проходить військову службу за призовом, складається з окладу по військової посади і додаткових виплат.

Єдині розміри окладів за військовим званням встановлюються Кабінетом Міністрів України. Розміри окладів за типовими військових посад військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням керівників федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба.

Розміри окладів за типовими військових посад військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, а також додаткові виплати зазначеним військовослужбовцям і розміри цих додаткових виплат встановлюються Кабінетом Міністрів України за поданням керівників федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба.

Розміри окладів по нетиповим військових посад військовослужбовців встановлюються керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, стосовно до розмірів окладів за типовими військових посад.

Розміри окладів по військовим посадам і окладів за військовим званням щорічно збільшуються (індексуються) з урахуванням рівня інфляції відповідно до федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період. Рішення про збільшення (індексації) розмірів окладів грошового утримання військовослужбовців приймається Урядом Російської Федерації.

До числа додаткових грошових виплат, передбачених для військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, відносяться:

1) щомісячна надбавка за вислугу років до окладу грошового утримання в таких розмірах:

- 10% - при вислузі від 2 до 5 років;

- 15% - при вислузі від 5 до 10 років;

- 20% - при вислузі від 10 до 15 років;

- 25% - при вислузі від 15 до 20 років;

- 30% - при вислузі від 20 до 25 років;

- 40% - при вислузі 25 років і більше;

2) щомісячна надбавка за класну кваліфікацію (Кваліфікаційну категорію, кваліфікаційний клас) до окладу по військової посади в таких розмірах:

- 5% - за третій клас (категорію);

- 10% - за другий клас (категорію);

- 20% - за перший клас (категорію);

- 30% - за клас майстра (категорію);

3) щомісячна надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, в розмірі до 65% окладу по військової посади. Розміри зазначеної щомісячної надбавки в залежності від ступеня секретності відомостей, до яких військовослужбовець має документально підтверджений доступ на законних підставах, і правила її виплати визначаються Президентом Російської Федерації;

4) щомісячна надбавка за особливі умови військової служби в розмірі до 100% окладу по військової посади. Правила виплати зазначеної щомісячної надбавки визначаються Кабінетом Міністрів України залежно від умов проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців;

5) щомісячна надбавка за виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я в мирний час, в розмірі до 100% окладу по військової посади. Правила виплати зазначеної щомісячної надбавки визначаються Урядом Російською Федерацією в залежності від умов виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я в мирний час, відповідними категоріями військовослужбовців;

6) щомісячна надбавка за особливі досягнення в службі встановлюється в розмірі до 100% окладу по військової посади. Правила виплати зазначеної щомісячної надбавки визначаються керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба. У межах бюджетних асигнувань, виділених на грошове забезпечення військовослужбовців, керівники федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, мають право встановлювати зазначену щомісячну надбавку в більшому розмірі;

7) щоквартальна премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків у розмірі до трьох окладів грошового утримання в розрахунку на рік;

8) щорічна матеріальна допомога в розмірі не менше одного окладу грошового утримання;

9) коефіцієнти від 1,1 до 1,5, що застосовуються до грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу у військових формуваннях, дислокованих за межами території Російської Федерації, а також військовослужбовців, які виконують завдання в умовах надзвичайного стану, при збройних конфліктах, які беруть участь в контртерористичних операціях і забезпечують правопорядок і громадську безпеку на окремих територіях Російської Федерації. Розміри коефіцієнтів на відповідних територіях встановлюються Урядом Російської Федерації в залежності від місць дислокації військових формувань і виконуваних ними завдань;

10) коефіцієнти і процентні надбавки, застосовувані до грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, а також в інших місцевостях з несприятливими кліматичними або екологічними умовами, в тому числі у віддалених місцевостях, у високогірних районах, в пустельних і безводних місцевостях. Розміри коефіцієнтів і процентних надбавок і порядок їх застосування для розрахунку грошового забезпечення військовослужбовців встановлюються Кабінетом Міністрів України. При цьому, до складу грошового забезпечення, на яке нараховуються коефіцієнти і процентні надбавки, входять:

- оклад за військовим званням;

- оклад по військової посади;

- щомісячна надбавка за вислугу років;

- щомісячна надбавка за класну кваліфікацію (кваліфікаційну категорію, кваліфікаційний клас);

- щомісячна надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю;

- щомісячна надбавка за особливі умови військової служби.

В період перебування військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, в розпорядженні командира (начальника) [110], йому виплачуються оклад за військовим званням, оклад за останньою займаної військової посади і щомісячна надбавка за вислугу років. При покладанні на військовослужбовця в період знаходження його в розпорядженні командира (начальника) тимчасового виконання обов'язків за вакантною військової посади, яку він не займає, грошове забезпечення вказаною військовослужбовцю виплачується в повному обсязі за вакантною військової посади, по якій на нього покладено тимчасове виконання обов'язків.

Військовослужбовцю, стосовно якого в якості запобіжного заходу застосовано взяття під варту, з дня взяття під варту виплата грошового забезпечення припиняється. При винесенні військовослужбовцю виправдувального вироку або припинення відносно нього кримінальної справи за реабілітуючими підставами йому виплачується грошове забезпечення в повному обсязі за весь період тримання під вартою.

За військовослужбовцями, захопленими в полон або в якості заручників, інтернованими в нейтральних країнах або безвісно відсутніми, зберігається грошове забезпечення, яке виплачується подружжю або іншим членам сімей військовослужбовців, які проживають разом з ними, до повного з'ясування обставин захоплення в полон або в якості заручників, інтернування в нейтральних країнах військовослужбовців або їх звільнення або до визнання їх в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошення померлими.

Крім грошового забезпечення законодавством передбачені інші виплати, що не входять до складу грошового забезпечення і виплачуються при наявності відповідних підстав і умов.

До числа таких окремих виплат Федеральний закон «Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат» відносить:

а) виплати на відрядження військовослужбовцям, які направляються у службові відрядження. У число зазначених виплат входять:

- відшкодування добових витрат, в межах, що не перевищують 300 руб. за кожен день перебування у службовому відрядженні (Постанова Уряду Російської Федерації від 1 лютого 2011 року № 43);

- відшкодування витрат по бронюванню і найму житлового приміщення в розмірі фактичних витрат за такими нормами:

військовослужбовцям, які мають військові звання вищих офіцерів або займають посади, що підлягають заміщенню вищими офіцерами, а також полковникам (капітанам 1 рангу) - не більше вартості двокімнатного номера; іншим військовослужбовцям - не більше вартості однокімнатного (одномісного) номера (Постанова Уряду Російської Федерації від 21 червня 2010 року № 467);

б) виплати у зв'язку з переїздом військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, на нове місце військової служби в інший населений пункт у зв'язку з призначенням на військову посаду, зарахуванням до військового освітня установа професійної освіти, термін навчання в якому перевищує один рік, або в зв'язку з передислокацією військової частини. Ці виплати включають:

- підйомне посібник в розмірі одного окладу грошового утримання на військовослужбовця і однієї четвертої окладу грошового утримання на кожного члена сім'ї, який переїхав на нове місце військової служби військовослужбовця або в довколишній від зазначеного місця населений пункт або (через відсутність житлового приміщення) в інші населені пункти ;

- добові в розмірі по 300 руб. за кожен день перебування в дорозі на військовослужбовця та кожного члена його сім'ї, які переїжджають у зв'язку з переведенням військовослужбовця на нове місце військової служби;

в) одноразова допомога у зв'язку зі звільненням з військової служби в таких розмірах:

- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, загальна тривалість військової служби яких складає менше 20 років, - у розмірі двох окладів грошового утримання;

- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, загальна тривалість військової служби яких становить 20 років і більше, - в розмірі семи окладів грошового утримання [111];

- військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, - в розмірі двох окладів по військової посади, а зазначеним особам з числа дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків, - в розмірі п'яти окладів по військової посади [112];

г) одноразова допомога в разі загибелі (смерті) військовослужбовців або військовозобов'язаних, призваних на військові збори, що настала при виконанні ними обов'язків військової служби (на військових зборах), або їх смерті, що настала внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, отриманих ними під час виконання обов'язків військової служби, до закінчення одного року з дня звільнення з військової служби (відрахування з навчальних зборів або закінчення військових зборів), - в розмірі 3 000 000 руб. в рівних частках членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців [113];

д) одноразова допомога у зв'язку зі звільненням військовослужбовців з військової служби у зв'язку з визнанням їх не придатними до військової служби внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних при виконанні обов'язків військової служби:

- військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, - в розмірі 2 000 000 руб .;

- військовослужбовцям, які проходять військову службу за призовом, і громадянам, покликаним на військові збори, - в розмірі 1 000 000 руб.

З метою забезпечення своєчасності і повноти виплати грошового забезпечення військовослужбовцям і додаткових грошових виплат в кожному державному органі виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, формується фонд грошового забезпечення військовослужбовців, який складається з фонду грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, і фонду грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом (у тому числі суворовців, нахімовців, вихованців військових частин, кадетів).

Фонд грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, складається з фонду грошового забезпечення військовослужбовців центрального апарату федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, і фонду грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу у військових частинах, військових формуваннях і органах відповідного федерального органу виконавчої влади, в тому числі територіальних.

При формуванні фонду грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, понад суму коштів, що спрямовуються для виплати окладів по військової посади і військовим званням, передбачаються кошти для наступних виплат (в розрахунку на рік):

- щомісячна надбавка за вислугу років;

- щомісячна надбавка за класну кваліфікацію (кваліфікаційну категорію, кваліфікаційний клас);

- щомісячна надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю;

- щомісячна надбавка за особливі умови військової служби;

- щомісячна надбавка за виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я в мирний час;

- щомісячна надбавка за особливі досягнення в службі;

- премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків;

- щорічна матеріальна допомога.

При формуванні фонду грошового забезпечення військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, понад суму коштів, що спрямовуються для виплати окладів по військової посади, передбачаються кошти для наступних виплат (в розрахунку на рік):

- щомісячна надбавка за класну кваліфікацію (кваліфікаційну категорію, кваліфікаційний клас);

- щомісячна надбавка за особливі умови військової служби;

- щомісячна надбавка за виконання завдань, безпосередньо пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я в мирний час.

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям встановлюється наказами керівників відповідних федеральних органів виконавчої влади.

Розмір грошового забезпечення, належного військовослужбовцю за неповний місяць, визначається пропорційно до кількості прослуженних календарних днів у цьому місяці. Грошове забезпечення, виплачене в порядку і розмірах, що діяли на день виплати, поверненню не підлягає, якщо право на нього повністю або частково військовослужбовцями згодом втрачено, крім випадків повернення надміру виплачених сум внаслідок рахункових помилок.

Грошове забезпечення, що належить військовослужбовцю і своєчасно не виплачене або виплачене в меншому, ніж слід було, розмірі, виплачується за весь період, протягом якого військовослужбовець мав право на нього, але не більше ніж за три роки, що передували зверненню за одержанням грошового забезпечення. Одноразові додаткові виплати виплачуються, якщо звернення за отриманням послідувало до закінчення трьох років з дня виникнення права на них.

Військовослужбовцям, що надійшли на військову службу за контрактом, оклади за військовими званнями виплачуються з дня вступу в силу контракту про проходження військової служби, оголошеного наказом відповідної посадової особи. При присвоєнні військовослужбовцям чергових військових звань оклади по привласненим військовими званнями виплачуються з дня присвоєння цих звань в установленому порядку. Військовослужбовцям, позбавленим військових звань за вироком суду за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, оклади за військовими званнями виплачуються до дня набрання законної сили вироком суду про позбавлення військового звання.

Оклади за військовими званнями військовослужбовцям підлягають виплаті за весь період військової служби за день виключення зі списків особового складу військової частини в зв'язку зі звільненням з військової служби.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом, оклади за військовими посадами виплачуються в розмірах, встановлених для тарифного розряду, встановленого по займаній військової посади.

Військовослужбовцям, що надійшли на військову службу за контрактом, оклади за військовими посадами виплачуються з дня вступу в силу контракту про проходження військової служби, оголошеного наказом відповідної посадової особи. При цьому, з дня набрання чинності контракту про проходження військової служби та до дня вступу військовослужбовців у виконання обов'язків по військовим посадам, на які вони призначені в установленому порядку, їм підлягають виплаті оклади:

- солдатам, матросам, сержантам, старшинам, прапорщикам і мічманам - по 1-м тарифним розрядом

- офіцерам - по 10-м тарифним розрядом.

З дня набрання виконання обов'язків по військовим посадам військовослужбовцям підлягають виплаті оклади за займаними військових посад згідно з тарифними розрядами, зазначеним в штатах військових частин. При призначенні військовослужбовців на інші військові посади оклади за новими військовими посадами виплачуються з дня вступу до виконання обов'язків за цими військовими посадами. До дня вступу до виконання обов'язків за цими військовими посадами зазначеним військовослужбовцям виплачуються оклади за раніше займаним військових посад.

Вагітним військовослужбовцям жіночої статі і військовослужбовцям жіночої статі, які мають дітей у віці до півтора років, призначеним на інші військові посади зі збереженням місячного окладу і додаткових виплат по військової посади, яку вони займали до призначення, оклад за раніше займаній військової посади виплачується до дня набрання ними у виконання обов'язків по іншій військовій посаді з більш високим окладом, але не більше ніж до дня досягнення дитиною віку півтора років.

За військовослужбовцями, призначеними за їх згодою в зв'язку з проведеними організаційно-штатними заходами на військові посади з меншими місячними окладами, зберігаються місячні оклади за раніше займаним військових посад на час їхньої військової служби в нових військових посадах. Рішення про збереження за військовослужбовцями місячних окладів за раніше займаним військових посад при призначенні їх на військові посади з меншими місячними окладами оформляються в наказах командирів (начальників), які здійснюють призначення військовослужбовців на військові посади з меншими місячними окладами, за поданням відповідних кадрових органів на підставі рапортів військовослужбовців. Копії зазначених наказів долучаються до особових справ військовослужбовців.

Виплата місячних окладів за раніше займаним військових посад проводиться за день здачі справ і посади в зв'язку зі звільненням (усуненням) військовослужбовців в установленому порядку від військових посад. Зазначеним військовослужбовцям встановлені місячні і інші додаткові виплати провадяться виходячи з місячних окладів за раніше займаним військових посад за весь час, протягом якого виплачуються ці оклади.

Оклади за військовими посадами військовослужбовцям підлягають виплаті за весь період військової служби за день виключення зі списків особового складу військової частини в зв'язку зі звільненням з військової служби.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом, на яких в установленому порядку покладено тимчасове виконання обов'язків за вакантними військових посад, з дня набрання виконання обов'язків за цими військовими посадами і по день звільнення від їх виконання включно, але не більше граничного строку тимчасового виконання обов'язків по військових посад, які військовослужбовці не займали, виплачуються оклади за тимчасово виконуваним військових посад. У такому ж порядку виплачуються оклади за періоди тимчасового виконання обов'язків за вакантними військовим посадам військовослужбовцям, які перебувають в розпорядженні командирів (начальників). При цьому, зазначеним військовослужбовцям за періоди тимчасового виконання цих обов'язків виплачуються місячні додаткові виплати, встановлені по виконуваним військових посад.

Військовослужбовцям, на яких покладено тимчасове виконання обов'язків по невакантними військових посад, виплачуються оклади за займаними штатним військовим посадам.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом, за період перебування в встановлених відпустки виплата грошового забезпечення проводиться в повному розмірі, за винятком випадків, коли грошове забезпечення не виплачується:

а) за період перебування військовослужбовця у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

б) військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, удостоєним звань Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації і нагородженим орденами Слави трьох ступенів, - за час додаткової відпустки, наданого відповідно до Закону Російської Федерації «Про статус Героїв Радянського Союзу, Героїв Російської Федерації і повних кавалерів ордена Слави »від 15 січня 1993 № 4301-I;

в) військовослужбовцям, зареєстрованим в установленому порядку кандидатами в депутати, - за час додаткової відпустки, наданого в установленому порядку;

г) іншим військовослужбовцям, які мають відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації право на надання відпусток без збереження заробітної плати.

Військовослужбовцям жіночої статі за час відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами виплачується допомога по вагітності та пологах в розмірі грошового забезпечення, одержуваного ними до дня вибуття у зазначену відпустку. Крім допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, їм також виплачуються на загальних підставах одноразові додаткові виплати грошового забезпечення, право на які виникло в період цієї відпустки.

Після закінчення відпустки по догляду за дитиною, а також при виході на службу з цієї відпустки до виконання дитиною трьох років виплата грошового забезпечення за встановленими нормами поновлюється з дня набрання виконання обов'язків по займаній військової посади. При цьому, одноразова грошова винагорода за сумлінне виконання посадових обов'язків виплачується за весь календарний рік.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом, грошове забезпечення виплачується в повному обсязі за період безперервного перебування на лікуванні в лікувальних установах і у відпустці через хворобу, передбаченому Положенням про порядок проходження військової служби. В цілому термін безперервного перебування військовослужбовця, що проходить військову службу за контрактом, на лікуванні в лікувальних установах і у відпустці за станом здоров'я не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації передбачені більш тривалі терміни перебування на лікуванні .

Після закінчення термінів безперервного перебування на лікуванні та у відпустці через хворобу грошове забезпечення військовослужбовцям виплачується, якщо перебування на лікуванні (у відпустці через хворобу) продовжено рішенням прямого начальника від командувача окремої армією (флотилією), йому рівного і вище - за клопотаннями командирів військових частин з додатком відносин військово-медичних установ.

Військовим, які пройшли військову службу за контрактом, звільненим від виконання посадових обов'язків у зв'язку з доглядом за хворим членом сім'ї на підставі листка непрацездатності (довідки) лікувального закладу, грошове забезпечення виплачується в повному обсязі за період звільнення від виконання посадових обов'язків.

Військовослужбовцям, відстороненим від військових посад відповідно до ДУ ЗС РФ або за рішенням суду, грошове забезпечення з дня, наступного за днем ​​звільнення від військових посад, виплачується в порядку, передбаченому для військовослужбовців, зарахованих у розпорядження.

Військовослужбовцям, засудженим за вчинений злочин до позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, грошове забезпечення виплачується за день виключення зі списків особового складу військової частини в зв'язку зі звільненням з військової служби за відповідним пунктом.

Військовослужбовцям, засудженим до покарання у вигляді арешту з утриманням на гауптвахті, за час відбування арешту виплачується:

- які проходять військову службу за контрактом - оклад за військовим званням та оклад по військової посади за 1-м тарифним розрядом;

- які проходять військову службу за призовом - оклад по військової посади за 1-м тарифним розрядом.

Місячні і інші додаткові виплати грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям не виплачуються.

Військовослужбовцям, засудженим до відбування покарання в дисциплінарних військових частинах, з дня набрання вироком законної сили і до призначення на військові посади після відбуття покарання або до звільнення з військової служби виплачується:

1) які проходять військову службу за контрактом - оклад за військовим званням та оклад по військової посади за 1-м тарифним розрядом;

2) які проходять військову службу за призовом - оклад по військової посади за 1-м тарифним розрядом.

Місячні і інші додаткові виплати грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям не виплачуються.

У випадках самовільного залишення військовослужбовцями військової частини або місця військової служби тривалістю понад 10 діб незалежно від причин залишення виплата грошового забезпечення їм припиняється з дня самовільного залишення військової частини або місця військової служби, зазначеного в наказі командира військової частини. Виплата грошового забезпечення зазначеним військовослужбовцям поновлюється з дня, зазначеного в наказі командира військової частини, визначеного на підставі розгляду, проведеного за фактом самовільного залишення військової частини або місця військової служби.

Контрольні питання і завдання:

1. Що включає в себе грошове забезпечення військовослужбовців?

2. Які види додаткових виплат встановлені законодавством для військовослужбовців?

3. Що таке фонд грошового забезпечення військовослужбовців і з чого він складається?

4. Охарактеризуйте загальний порядок забезпечення виплати грошового забезпечення військовослужбовців.

Офіційна зарплата Московського генерала - 27 000 рублів, скільки отримують військові?

Заробітна плата, або грошове забезпечення військовослужбовців поступово підвищується. Останнім часом Міністерство оборони вимагає піднімати її щороку. Слід враховувати, що розмір грошового забезпечення залежить від займаної посади і звання службовця.

Армія Російської Федерації - одна з найбільш значних за чисельністю і мощі. За критерієм «чисельність» ми на п'ятому місці. І зміст такої армії вимагає значних витрат. За даними Міністерства Оборони, загальні військові витрати - це третина від усього державного бюджету.

Дохід військовослужбовця залежить від кількох важливих складових:

Зростання зарплат військових по роках

 • займана посада;
 • звання військового;
 • строк служби;
 • виконувані службовцям завдання;
 • правила і порядок проведення служби.

Оплата призовників до 2012 року викликала лише глузування - близько 500 рублів на місяць. Після вступу в 2012 році закону новобранці стали отримувати 2 000 рублів на місяць.

Зарплата контрактника грунтується на ОДС - окладі грошового утримання, який включає 2 складові:

 1. оклад по військової посади, скорочено ОВС
 2. оклад за військове звання - ОВЗ

В ОДС також може входити ПНВЛ - процентна надбавка за вислугу років (10-40% від ОДС), різні доповнюють виплати і надбавки. Це прописується в правилах і умовах проходження служби.

Якщо ви інтереснуетесь зарплатою військових, вам може бути цікаво, скільки заробляють поліцейські

Надбавки, додаємо до загального окладу, багато в чому збігаються з американськими. До них відносять виплати за:

 • особливі умови служби (до 100% від ОВС)
 • кваліфікаційну категорію (від 5 до 30% від ОВС)
 • діяльність з державними таємницями (25% і нижче від ОВС)
 • особливі заслуги в несенні служби (до 100% від ОВС)
 • виконання робіт з особливо небезпечними речовинами, ядерними реакторами, паливом; знешкодження, виявлення вибухонебезпечних об'єктів (до 100% від ОВС)
 • роботу в небезпечних для життя умовах (100% і нижче від ОВС)
 • сумлінне несення служби і військового обов'язку (до 3-х ОДС за рік)
 • наявність вищої юридичної освіти (50% і нижче від ОВС) і ін.

Міністерство оборони оцінює життя військового службовця в 3 млн. Руб. За отриману травму на службі або захворювання здійснюють виплату (1 млн. Руб.) Сім'ї потерпілого, якщо призовник ставати непридатним до військової служби. Якщо потерпілий - контрактник, то виплата становить 2 млн. Руб.

Військові також платять прибутковий податок (13%). При цьому є податкові пільги: відрахування на лікування, навчання, купівлю житла (не більше 260 тис.руб.), інвалідні, батьківський (на дітей до 24 років).

Міністерство оборони надає контрактникам такий соціальний пакет:

 • - Речові, харчове постачання
 • - Безкоштовний проїзд на нове місце служби або у відпустку (для жителів далекого Сходу, Крайньої Півночі, Зауралля)
 • - Безкоштовні лікування і період реабілітації після травм службовця і членів його сім'ї.
 • - привілеї при вступі до університетів, інститути.

На пенсію військовий має право виходити з 45 років при наявності 20-річної вислуги. Пенсійне посібник залежить від ОВС і ОВЗ з урахуванням вислуги років.

У загальному вигляді грошові забезпечення військовослужбовців, встановлені Міністерством оборони РФ, представлені в наступній таблиці:

Багатьох цікавить прибутковість військовослужбовців зарубіжних країн.

Грошове забезпечення (ДД) американців складається з місячного базового окладу, надбавок, заохочувальних та спеціальних виплат. Оклад визначається вислугою років і званням. Цікаво, що новобранець в США під час вступу на службу отримує вражаючий бонус - 10 -30 тисяч доларів.

В середньому заробітна плата американських військових становить 4 500 $, тобто 193 500 російських рублів в місяць.

Середня зарплата німецьких службовців - 3 500 €, то є 188 300 руб. в месяц.Оплата здійснюється в залежності від умов служби, вислуги, різних інших факторів.

У британських службовців місячна оплата в середньому - 2500 фунтів стерлінгів (167 500 руб.)

Середня зарплата в місяць в Канаді: понад 93 000 руб., Це 2518 канадських доларів.

Деякі військові можуть заробляти більше, ніж юрист в Москві або навіть за кордоном.

Скільки отримують представники громадської охорони і правопорядку?

Зростання зарплати у міру зростання звання військового

Оклад поліцейського залежимо від місця розташування і дислокації. Оплата працівників поліції в регіонах з населенням 2,5 млн. Чоловік класифікується наступним чином:

 • слідчий, інспектор фахівець, експерт-близько 16000 рублів;
 • старший уповноважений - близько 18000 руб. в місяць;
 • заступник начальника управління - 30000 руб. в місяць;
 • начальник управління - близько 33000 руб. в місяць.

У Москві і Санкт-Петербурзі і прилеглих до них областях зарплата більше перерахованих вище приблизно на 10%.

Місячний оклад поліцейських залежить і від їх звань:

 • рядовий поліції, юстиції, внутрішньої служби

5000 рублів;

 • сержант

  10 000-11 000 руб .;

 • у наступних звань оклад зростає на 500 руб .;
 • підполковник

  12500 рублів;

 • полковник

  З вищезгаданих складових: окладу звання і окладу за посадою - складається загальна сума виплачується окладу працівника.

  Порівняння Білорусії і Росії

  • Передбачені надбавки (щомісячні) до окладу залежно від вислуги років:
  1. 2 4 роки - 10%;
  2. 5-9 років - 15%;
  3. 10 14 років - 20%
  4. 15-19 років - 25%;
  5. 20 24 років - 30%
  6. понад 25 років - 40%.
  • Надбавки кваліфікаційні теж присутні (щомісяця):
  1. фахівцям вищої кваліфікації - 30%;
  2. фахівцям I класу

   20%;

  3. фахівцям II класу

   10%;

  4. фахівцям III класу

   5%.

  • За здійснювану пов'язану з державною таємницею діяльність надбавки бувають:
  1. 10% -ві - «секретно»
  2. 20% -ві - «цілком таємно»
  3. 25% -ві - «особливої ​​важливості»
  • Також є премії, які видаються за особливі умови несення служби.

  ! Крім окладу, надбавок і премій поліцейським видається щорічно матеріальна допомога. Вона дорівнює сумі одного окладу.

  Сьогодні сума щомісячного максимального окладу працівника Поліції РФ не враховуючи надбавки і соціальні пільги дорівнює 45 000 рублів, а сума мінімального 6 500 руб.

  1 червня 2014 року в силу вступив закон, згідно з яким Московське ГУ МВС почало використовувати нову систему оплати праці. Були введені постійні загальнофедеральних надбавки працівникам поліції. Всі співробітники отримують до зарплати 35% від окладу, я для працівників, служба яких може бути небезпечні для життя - 60%.

  ! Для порівняння наведемо приклади деяких країн і їх середню заробітну плату поліцейським:

  • Польща - близько 230 $ = 9 890 руб.
  • Німеччина - близько 700 € = 37 700 руб.
  • Бельгія - 1000 € = 53 800 руб.
  • Великобританія - 1375 £ = 94 600 руб.
  • США - 4 200 $ = 180 000 руб.

  Вже на сьогоднішній день служба в Військових Силах та Поліції хвилі хороша: постійна і прийнятна російськими мірками заробітна плата, є безліч пільг: на житло, лікування, навчання, можливість раннього виходу на пенсію. Якщо ситуація буде розвиватися в тому ж ключі, то незабаром ці професії стануть не причиною насмішок а ознакою поваги та репутації.

  Підвищення (індексація) зарплати військовослужбовцям у 2017 році

  Зарплата військовослужбовця

  Щорічно в нашій країні виробляється збільшення забезпечення військовослужбовців. В першу чергу необхідно пам'ятати, що наша держава є військовою державою. А це зобов'язує її мати досить потужну армію, що повинна складатися і найкращих кваліфікованих фахівців. Але, як відомо за будь-задоволення необхідно платити. Протягом багатьох років до оплати праці військовослужбовців наша країна ставилася дуже відповідально.

  В даний час в країні спостерігається дуже серйозний економічний криза. Саме в зв'язку з ним, в даний час в країні було призупинено роботу великої кількості підприємств. До всього іншого звернути варто увагу на те, що дохід населення протягом поточного року скоротився практично на 20 відсотків.

  Дивлячись на ситуацію, що склалася в країні, все більше військовослужбовців цікавить питання про те, чи будуть в 2017 році збільшено їх заробітні плати. Але їх підняття буде залежати від великої кількості параметрів. В першу чергу ЗП військового протягом досить великої кількості років прямо залежав від терміну служби на займаній посаді, виконуваних ним обов'язків і основу на якій працював військовий.

  При нарахуванні зарплати до уваги також бралася звання військовослужбовця. Кілька років тому людей, яких в обов'язковому порядку закликали в армію, за місяць служби платили 500 рублів. В даний час ця сума зросла в три рази і становить 2000 рублів. Сума до сплати є дуже маленькою. Але до цього всього уряд видає військовослужбовцям житлову площу і харчування.

  Проведення збільшення зарплат таких працівників можуть бути збільшені тільки при проведенні індексації. А ось кілька років тому для того щоб побороти економічно-фінансова криза все індексації для чиновників заморозили. Завдяки такій мірі наша країна змогла заощадити понад 300 мільярдів рублів. Але в 2017 році передбачено проведення індексації зарплати військовослужбовцям. Це пов'язано з тим, що рівень інфляції зріс у кілька разів.

  Протягом останніх декількох тижнів преса все частіше повідомляє про те, що протягом 2017 року планується провести індексацію заробітної плати військових працівників. Згідно останніх новин у нашої країни значно погіршилися відносини з заходом. До всього іншого насторожує і ситуація, що склалася з сусідньою державою.

  Як це все може вплинути на майбутнє країни не відомо. Але всі ці фактори можуть послужити поштовхом для того щоб максимально зміцнити оборонні сили держави. Також можливо провести зміцнення позицій і на політичній арені світу. Але це не єдина проблема, яку необхідно вирішити нашій країні. Вся справа в тому, що санкції, які застосовуються до Росії, дуже негативно позначилися на імпорті найбільш споживаних товарів.

  Це призвело до того, що наші підприємства змушені виробляти ці товари самостійно. Як правило, велика кількість таких товарів використовується безпосередньо військовими. Можливо, і побічно, але такий стан може вплинути на те, що ЗП військових буде збільшена в 2017 році.

  В даний час середній оклад військового, який виробляє роботу за контрактом, становить 30 тисяч рублів. Але, на думку нашого уряду ЗП повинна бути піднята як мінімум до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Очікується, що встановлена ​​сума може бути не верхньою межею. Вся справа в тому, що оклад військового не перебуває з чистого прибутку.

  Практично всі жителі країни знають, що військові, як правило, набагато раніше виходять на пенсію, ніж прості працівники заводів. Виною цьому постійний стрес і схильних до їх небезпеки. У 40 років кожен військовий має право на отримання пенсійних виплат. Але для тих, хто після 40 років і далі продовжує служити країні пенсія - це якась надбавка до зарплати. В даний час підготовлений законопроект, згідно з яким пенсійні виплати військовим пенсіонерам будуть збільшені на 7 відсотків.

  Таким чином, уряд планує утримати, як можна більше військовослужбовців на робочому місці. Це говорить про те, що уряд прагне до того, щоб максимально зміцнити свою армію. Все це пов'язано з дуже важкими стосунками не тільки з заходом, а й з Україною. Криза, який в даний час спостерігається в нашій країні, не повинен ніяким чином відбитися на проведенні індексації зарплат військовослужбовців.

  Наш уряд щороку піклувалася про те, щоб забезпечення військовослужбовців постійно збільшувалася. До всього іншого при невеликих окладах військові отримують безкоштовне житло і харчування. Але військові є однією з важливих складових нашої країни. Вся справа в тому, що Росія - це військова країна. Тому вона повинна в обов'язковому порядку мати досить потужну армію.

  Очікувалося, що на протязі 2016 року проведено індексацію ЗП військових. Але цього не сталося. На це вплинула економічна криза, яка протягом року розгулює по країні. До всього іншого дуже багато товарів для армії, які закуповувалися за кордоном нашої країни, в даний час до нас не надходять. А це призвело до того, що деяким підприємствам необхідно виробляти такого роду товари самостійно. А ось саме такий стан дає можливість уряду збільшити ЗП.

  Середня оплата військового в даний час складає 30 тисяч рублів. До всього іншого ця сума буде збільшена на протязі 2017 року ще на 20 відсотків. Але наскільки це правдива інформація ніхто сказати не може. Це пов'язано з дуже складною ситуацією в країні.

  Очікується також, що буде проведена індексація пенсій, які отримують військові пішли на відпочинок. Є інформація про те, що пенсія буде індексована, як мінімум на 3 відсотки. Таке підняття пенсійних виплат не може ні порадувати адже для багатьох пенсійну допомогу є єдиним джерелом для життя.

  13 зарплата військовослужбовцям | Щодо оподаткування податком військовослужбовцям премії за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків та щорічної матеріальної допомоги

  "Щодо оподаткування податком військовослужбовцям премії за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків та щорічної матеріальної допомоги"

  Відповідно до Федерального закону "Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат" Кабінет Міністрів України постановляє:

  Правила виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, премії за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків;

  Правила виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, щорічної матеріальної допомоги.

  2. Виплати, передбачені правилами, затвердженими цією постановою, здійснювати в межах бюджетних асигнувань, передбачених на грошове забезпечення військовослужбовців у складі витрат федерального бюджету на утримання Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів.

  3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року, а щодо осіб, зазначених у частині 2 статті 7 Федерального закону "Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат", - з 1 січня 2013 р

  Голова Уряду Російської Федерації

  Правила виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, премії за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків

  1. Премія за сумлінне та ефективне виконання посадових обов'язків (далі - премія) виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), в розмірі до 3 окладів місячного грошового утримання військовослужбовця (далі - оклад грошового утримання) в рік.

  2. Премія виплачується щомісячно або щоквартально. Виплата премії здійснюється одночасно з виплатою грошового забезпечення за місяць, наступний за місяцем (кварталом), за який виплачується премія, і в грудні - за грудень (IV квартал).

  3. Премія обчислюється виходячи з місячного окладу військовослужбовця відповідно до присвоєним військовим званням і місячного окладу відповідно до займаної військової посадою (у разі тимчасового виконання ним обов'язків за вакантною військової посади - місячного окладу відповідно до цієї військової посадою), встановлених на 1 е число місяця, в якому виплачується премія, а в грудні - на 1 грудня поточного року.

  4. Розміри премії в залежності від якості і ефективності виконання військовослужбовцями посадових обов'язків і порядок її виплати встановлюються Міністром оборони Російської Федерації, керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, - відповідно щодо військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації, інших військ , військових формувань і органів, Генеральним прокурором Російської Федерації - щодо військовослужбовців органів військової прокурату и, Головою Слідчого комітету Російської Федерації - щодо військовослужбовців військових слідчих органів Слідчого комітету Російської Федерації.

  5. Військовослужбовцям, які прослужили у Збройних Силах Російської Федерації, інших військах, військових формуваннях і органах неповний місяць (квартал), премія виплачується за час фактичного виконання обов'язків по військової посади виходячи з окладів грошового утримання на день прийняття рішення про виплату премії.

  6. Премія не виплачується військовослужбовцям:

  які проходять військову службу у військових частинах (організаціях), де відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації для них встановлена ​​система преміювання за виконання і перевиконання виробничих завдань та інших показників;

  спрямованим за межі території Російської Федерації для надання технічної допомоги і виконання інших обов'язків;

  в період перебування в розпорядженні командирів (начальників), за винятком періодів тимчасового виконання ними обов'язків по вакантним військових посад;

  звільняються з військової служби з підстав, зазначених в пунктах 1 - 5, 7 - 11 частини 4 статті 3 Закону України "Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат".

  7. У разі смерті військовослужбовця премія, нарахована за час фактичного виконання ним обов'язків по військової посади у відповідному місяці (кварталі), виплачується дружині (чоловікові), при її (його) відсутності - проживають спільно з ним повнолітнім дітям, законним представникам (опікунам, піклувальникам) або усиновителям неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від віку) та особам, які перебувають на утриманні військовослужбовця, в рівних частках або батькам в рівних частках, якщо військовослужбовець не перебував в шлюб е і не мав дітей.

  Правила виплати військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, щорічної матеріальної допомоги

  1. Щорічна матеріальна допомога виплачується військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом (далі - військовослужбовці), в розмірі не менше одного місячного окладу грошового утримання військовослужбовця.

  2. Порядок звернення за матеріальною допомогою, а також її розмір на відповідний рік виходячи з бюджетних асигнувань, передбачених на грошове забезпечення військовослужбовців у складі витрат федерального бюджету на утримання Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, встановлюються Міністром оборони Російської Федерації , керівниками федеральних органів виконавчої влади, в яких федеральним законом передбачена військова служба, - відповідно щодо військовослужбовців в ооруженних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, Генеральним прокурором Російської Федерації - щодо військовослужбовців органів військової прокуратури, Головою Слідчого комітету Російської Федерації - щодо військовослужбовців військових слідчих органів Слідчого комітету Російської Федерації.

  3. Військовослужбовцям, які мають право на отримання матеріальної допомоги, але не звернулися за нею в поточному році, матеріальна допомога виплачується одночасно з виплатою їм грошового забезпечення за грудень поточного року.

  4. Матеріальна допомога обчислюється виходячи з місячного окладу військовослужбовця відповідно до присвоєним військовим званням і місячного окладу відповідно до займаної військової посадою (у разі тимчасового виконання ним обов'язків за вакантною військової посади - місячного окладу відповідно до цієї військової посадою), встановлених на дату прийняття рішення про виплату матеріальної допомоги, а при виплаті матеріальної допомоги в грудні - на 1 грудня поточного року.

  5. Військовослужбовцям, переведеним для подальшого проходження військової служби з одного федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, в інший (Збройні Сили Російської Федерації) або зі Збройних Сил Російської Федерації у федеральний орган виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба, матеріальна допомога виплачується один раз на рік в повному розмірі при вибутті з федерального органу виконавчої влади, в якому федеральним законом передбачена військова служба (Збройних Сил Російської Федерації), якщо вона не була виплачена раніше.

  6. Матеріальна допомога не виплачується військовослужбовцям:

  звільняються з військової служби з підстав, зазначених в пунктах 1 - 5, 7 - 11 частини 4 статті 3 Закону України "Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат". У разі якщо зазначеним військовослужбовцям матеріальна допомога була виплачена раніше, при їх звільненні з військової служби виплачена сума утриманню не підлягає;

  в період перебування в розпорядженні командирів (начальників);

  звільняються з військової служби в кінці поточного року з наданням їм при звільненні відпустки, що закінчується в наступному році, - за рік, в якому закінчується відпустка.

  7. У разі смерті військовослужбовця матеріальна допомога за поточний рік (якщо вона не була виплачена військовослужбовцю до його смерті) виплачується дружині (чоловікові), при її (його) відсутності - проживають спільно з ним повнолітнім дітям, законним представникам (опікунам, піклувальникам) або усиновителям неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства - незалежно від віку) та особам, які перебувають на утриманні військовослужбовця, в рівних частках або батькам в рівних частках, якщо військовослужбовець не перебував у шлюбі і не мав дітей.

  Грошове забезпечення. Федеральний закон «Про грошове забезпечення військовослужбовців та надання їм окремих виплат»

  Грошове забезпечення військовослужбовцям - це виплата грошової винагороди військовому за виконання ним посадових обов'язків. Дане фінансову винагороду має ряд специфічних особливостей порівняно із заробітною платою цивільних робітників і, отже, регулюється низкою окремих законодавчих актів.

  Зарплата військовослужбовця

  Грошове забезпечення (ДД) - це фінансові виплати військовослужбовцям. Дане поняття застосовується саме до військових, державні службовці та цивільний персонал отримує за виконання своїх посадових обов'язків заробітну плату або грошову винагороду.

  Крім військовослужбовців, ДД отримують в Росії і співробітники МВС. Грошове забезпечення МВС визначається Наказом МВС за номером 65 від 31.01.2013 року.

  ДД службовця громадянина є засобом його існування, задоволення його потреб, а також є стимулом при виконанні професійних обов'язків, компенсує тягаря, пов'язані з важким військовим працею і стражданнями, які з ним пов'язані.

  Розмір грошового забезпечення не може бути предметом угоди між державою і військовим, його величина завжди чітко визначається правовими актами.

  Грошове забезпечення військовослужбовців в РФ регулюється ФЗ від 7.11.2011 року номер 306, останні зміни до якого були внесені 6.04.2015 року. Цей нормативно-правовий акт встановлює ДД і окремі виплати військовим з урахуванням займаних ними посад, привласнених звань, загальним терміном військової служби та умов її проходження, а також виконуваних ними завдань.

  Грошове забезпечення військовослужбовців-контрактників - це основний засіб їх забезпечення, що включає в себе місячний оклад, відповідний військовим званням, місячний оклад, відповідний військової посади, а також додаткові виплати. Перші два види зазначених виплат називають окладом грошового утримання (ОДС). ДД контрактників є стимулюючим засобом в частині виконання ними своїх посадових обов'язків.

  ДД проходять службу за призовом військових відповідно до Указу президента Росії від 10.03.2014 року номер 136 - це оклад за місяць по військової посади і щомісячні доп. виплати в розмірі 2000 рублів.

  Щорічно проводиться індексація грошового забезпечення, окремо в частині його окладів за посадою та за званням і окремо в частині додаткових виплат. Дане збільшення відбувається в залежності від рівня інфляції в країні, відповідно до ФЗ про федеральний бюджет на наступний фінансовий рік і плановий період.

  Зарплата військовослужбовця

  Оклади відповідно до звання і посади для службовців за контрактом

  Постановою Уряду від 5.012.2011 року номер 992 встановлені єдині розміри окладів за стандартними військовим звань і посад для службовців за контрактом в Збройних Силах РФ, а також величина окладів за посадами, які підлягають заміщенню військовими контрактниками в Службі зовнішньої розвідки, ФСБ, Федеральної службі охорони і службі спец. об'єктів при Президенті РФ. У додатках даного нормативно-правового акту є таблиця грошового забезпечення в частині окладу за звань і посад відповідно.

  Що стосується нетипових посад військових, то розмір жалування встановлюються начальниками федеральних органів виконавчої гілки влади, в яких ФЗ передбачається військова служба, згідно до окладів за стандартними військових посад.

  У разі коли військовослужбовці діють на навчання у військові професійно-освітні установи, під час їх навчання їм встановлюються ті оклади за посадами і званнями, які вони займали до навчання.

  Зарплата військовослужбовця

  Оклади відповідно до військової посади для службовців за призовом

  Розміри окладів за стандартними посад для службовців за призовом законодавчо закріплені в Постанові Уряду від 21.12.2011 року номер 1072. Даний законодавчий акт встановлює, які виплати покладені військовослужбовцям різних категорій. Величина окладу коливається від однієї тисячі рублів до тисячі восьмисот. При цьому найменший оклад покладається стрільцям, дорожникам, маскувальниками, монтерам шляхів і курсантам, а найбільший оклад виплачується старшинам і старшим інспекторам дорожньо-патрульної служби.

  Військовим, які пройшли службу за призовом і призначеним на офіцерський пост, покладається оклад, встановлений за первинними посад матросів і солдатів, що проходять службу за контрактом.

  Зарплата військовослужбовців-контрактників включає в себе наступні щомісячні надбавки:

  - за класифікацію за категорією або класу;

  - за роботу з інформацією, яка є державною таємницею;

  - за специфічні умови роботи (становить до 100% окладу по військової посади і встановлюється урядом відповідно до категорії військового);

  - за реалізацію завдань у мирний час, які пов'язані з ризиком для життя і здоров'я;

  - за досягнення у військовій службі.

  За класифікацію за класом розмір надбавки становить:

  - 5% від посадового окладу - за 3-й клас;

  - 10% від посадового окладу - за 2-й клас;

  - 20% від посадового окладу - за 1-й клас.

  За вислугу років розмір надбавки становить:

  - 10% -за службі 2-5 років;

  - 15% -за службі 5-10 років;

  - 20% -за службі 10-15 років;

  - 25% -за службі 15-20 років;

  - 30% -за службі 20-25 років;

  - 40% -за службі 25 років і більше.

  За роботу з інформацією, яка є державною таємницею, військовому виплачується до 65% окладу за посадою. Даний відсоток при цьому коливається в залежності від ступеня секретності матеріалів.

  Також військовослужбовцю-контрактнику раз на рік може бути нарахована матеріальна допомога в розмірі, що не перевищує один його оклад за званням та посадою, і премія за ефективне і сумлінне виконання своїх обов'язків (не більше трьох окладів на рік).

  Окремим категоріям військовослужбовців покладається виплачувати грошові кошти, привласнені і розраховані за допомогою підвищувальних коефіцієнтів. До таких категорій службовців відносяться:

  - військові, службовці в дислокованих за кордону країни військових формуваннях;

  - військові, які виконують завдання при надзвичайних положеннях або збройних конфліктах, які беруть участь в контртерористичних операціях і забезпечують громадську безпеку на деяких територіях РФ;

  - військові, котрі служать на Крайній Півночі і в прирівняних до нього місцевостях.

  Зарплата військовослужбовця

  Щомісячна надбавка за реалізацію завдань у мирний час, які пов'язані з ризиком для життя і здоров'я

  Надбавка контрактним службовцям за виконання поставлених перед ними завдань у мирний час, які безпосередньо пов'язані з ризиком для життя і здоров'я, може становити до 100% від окладу за посадою. Правила та особливості таких виплат встановлюються Постановою уряду номер 1122 від 24.12.2011 року.

  Такого роду підвищення заробітної плати військовому становить:

  1. До 100% від місячного окладу за посадою - у разі виконання водолазних робіт (пропорційно глибині занурення і його часу).

  2. До 60% від місячного окладу за посадою - у разі безпосередніх дій в навчаннях, відпрацювання завдань боеподготовкі в польових умовах, походах кораблів чи інших заходах, які проводяться поза пунктом постійного знаходження військової частини згідно з переліком, що встановлюється керівником відповідного гос.органа.

  3. До 50% від місячного окладу за посадою:

  - за стрибки з парашутом (пропорційно кількості стрибків, умов їх виконання і характеру);

  - за службу, пов'язану з вибух-технічними роботами, знаходженням, визначенням, вилученням, знищенням або знешкодженням вибухових пристроїв, використанням в роботі вибухових матеріалів і засобів, вибухонебезпечних предметів;

  - за роботу, пов'язану з виробництвом та виконанням балістичних або вибухотехнічних експертиз, з проведенням досліджень з діагностики, знищення або расснаряженія боєприпасів і вибухових саморобних пристроїв;

  - за виконання польотів з палуб корабля або за допомогою наземно-тренувального комплексу (пропорційно кількості польотів і способу їх здійснення);

  -за гасіння льотними екіпажами техногенних і природних пожеж;

  - за роботу з суб'єктами, які надають сприяння на конфіденційній основі.

  4. До 30% від місячного окладу за посадою:

  - за службу на Байконурі;

  - за лікування або діагностику інфікованих СНІДом, за роботи, пов'язані з матеріалами, які містять вірус імунодефіциту людини;

  - за роботу в протичумних установах, лабораторіях, де працюють з особливо небезпечними інфекціями, і в санітарно-епідеміологічних загонів;

  - за службу в мед.учрежденій з шкідливими або небезпечними умовами праці, на постах мед. персоналу згідно з переліками, які затверджені керівниками відповідних гос.органов;

  - за службу, пов'язану з дослідженням трупного матеріалу, за роботи, пов'язані з використанням рентгенівських, іонізуючих випромінювань і випромінювань з високими частотами, отруйних, наркотичних та інших агресивних речовин згідно зі списком, затвердженим керівниками відповідних держ. органів.

  5. До 20% від місячного окладу за посадою - за безпосередню участь в діях пов'язаних з перезарядженням ядерних реакторів кораблів і роботах з ядерним паливом або відходами радіоактивного характеру.

  У ситуаціях, коли робота військового вимагає виконання специфічних завдань, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я, але не зазначених вище, надбавка може становити до 60%.

  У разі якщо у службовця виникає право на отримання надбавки за кількома підставами одночасно, все премії підсумовуються, з умовою того що отриманий результат не перевищить 100% від окладу за посадою.

  Зарплата військовослужбовця

  Премія за ефективне і сумлінне виконання обов'язків

  Премія за результативне і якісне виконання посадових обов'язків становить до трьох ОДС за рік. Правила виплати зазначеної надбавки встановлюються Урядом РФ, Постановою від 5.12.2011 року номер 993. Цей правовий акт свідчить, що розглянута премія може виплачуватися щомісячно або щоквартально, одночасно з видачею грошового забезпечення в місяць, який слідує за тим місяцем або кварталом, за який сплачується премія, а в грудні - за грудень або 4-й квартал.

  Ця надбавка обчислюється, виходячи з ОДС за місяць, встановленого на перше число місяця, в якому видається премія, а в грудні - на перше грудня поточного року.

  У ситуаціях, коли військовий відслужив неповний місяць (квартал), премія нараховується за фактично відпрацьований час, виходячи з ОДС, який був покладений військовослужбовцю на день прийняття рішення про виплату надбавки.

  Премія не видається військовим:

  -які служать в частинах, де встановлені винагороди за виконання і виконання в великих обсягах виробничих завдань та інших показників;

  - які спрямовані за межі країни для технічного сприяння і виконання інших обов'язків;

  - в момент їх знаходження в розпорядженні начальства, крім тих періодів, коли військові виконували обов'язки по вакантним військових посад;

  - які були звільнені з підстав, передбачених у п. 1-5, 7-11 ч. 4 ст. 3 ФЗ 306.

  У разі якщо військовослужбовець помер, дана премія, нарахована за час фактичної його роботи, виплачується дружині (чоловікові), а при її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які з ним спільно проживали, законним представникам неповнолітніх його дітей (інвалідів, стали такими з дитинства, незалежно від віку) та іншим особам, які перебували на утриманні померлого, в рівних частках. В ситуації коли військовий не перебував у шлюбі і не мав дітей, премія в рівних частках виплачується батькам.

  Також грошове забезпечення військового збільшується шляхом таких додаткових виплат, як матеріальна допомога. Правила виплати даного винагороди встановлюються Постановою Уряду від 5.12.2011 року за номером 993.

  Щорічна матеріальна допомога надається військовим-контрактникам в розмірі не менше одного окладу грошового утримання за місяць. Службовцям, які мали право отримати дану допомогу, але не звернулися за нею протягом року, ця допомога виплачується разом з грошовим утриманням за грудень.

  Матеріальна допомога не належить військовим, які були звільнені відповідно до ст.3 ч.4, п. 1-5 і п.7-11 ФЗ 306. У ситуації коли допомога була видано до настання даних обставин, з останньої заробітної плати воно не утримується. Також матеріальна допомога не виплачується військовим, які перебувають в розпорядженні начальників і звільняються в кінці року з наданням їм при звільненні відпустки, який закінчується в наступному році (за рік, в якому закінчується відпустка).

  У разі смерті військовослужбовця щорічна матеріальна допомога виплачується його родичам аналогічно порядку виплат премії за ефективне і сумлінне виконання обов'язків.

  Зарплата військовослужбовця

  Підвищувальні коефіцієнти деяким категоріям військовослужбовців

  Згідно з Постановою Уряду від 21.12.2011 року номер 1071, військовослужбовцям, які проходять службу в дислокованих за межі РФ військових формуваннях, і військовим, які виконують завдання на територіях збройних конфліктів в умовах надзвичайного стану, покладені додаткові грошові виплати, що розраховуються за допомогою спеціальних підвищувальних коефіцієнтів.

  Грошове забезпечення підвищується наступним чином:

  - за службу в в / ч, дислокованої в Білорусії - на 1,1

  - за службу в в / ч, дислокованої на Україні - на 1,2;

  - за службу в в / ч, дислокованої в Азербайджані, Киргизії, Вірменії, Казахстані і Молдові - на 1,3;

  - за службу в в / ч, дислокованої в Абхазії, Таджикистані і Південної Осетії - на 1,4.

  Військовим, які проходять службу за контрактом, при реалізації завдань при надзвичайному стані чи при збройних конфліктах грошове забезпечення підвищується на коефіцієнт 1,5.

  Коефіцієнти, на які збільшується ДД військових, що проходять службу на Крайній Півночі і в прирівняних до нього місцевостях, закріплені в Додатку до Постанови Уряду від 30.12.2011 року номер 1237.

  Зарплата військовослужбовців, що проходять службу за призовом, може бути збільшена:

  - за класифікацію за категорією або класу (аналогічно надбавок, покладеним контрактникам);

  - за специфічні умови служби;

  - за виконання завдань, які безпосередньо пов'язані з ризиком для здоров'я і життя в мирний час;

  - за роботу, пов'язану з інформацією, яка є державною таємницею.

  Також окремі виплати покладаються військовим, дислокованих за межами країни, і військовим, які виконують завдання при надзвичайному стані, контртерористичних операціях або збройних конфліктах.

  За специфічні умови служби розмір надбавки призовникам становить від 100% окладу по військової посади (наприклад, в разі заміщення посад в екіпажах підводних човнів, автономних глибоководних апаратів, розміщених на надводних суднах, що будуються підводних човнів, в технічних екіпажах підводних станцій) і до 10% окладу по військової посади (наприклад, при заміщенні посад в прикордонних органах, безпосередньо здійснюють охорону кордону держави).

  Розміри щомісячної надбавки за виконання завдань, які пов'язані з ризиком для життя і здоров'я в мирний час, є аналогічними тим, які встановлені для контрактників.

  Надбавка за роботу з відомостями, що становлять державну таємницю, може становити 10, 20 або 25%, в залежності від ступеня важливості.

  ФЗ про грошове забезпечення крім окладів та надбавок військовим встановлює 3-й статтею окремі види виплат військовослужбовцям. У зв'язку з відповідними положеннями військовим, які направляються у відрядження, покладені виплати на відрядження. Військовослужбовцю-контрактнику при переїзді на нове місце служби оплачуються добові на нього і кожного його члена сім'ї за кожен день, проведений в дорозі, а також видається підйомне посібник (один місячний ОДС на військового і 1/4 ОДС на кожного переїхав з ним члена сім'ї) .

  Військовим-контрактникам, загальний термін служби яких менше 20 років, при звільненні виплачується допомога в розмірі двох ОДС, а військовим, загальний термін служби яких більше 20 років - у розмірі семи. Винятки становлять звільнення з причин, перерахованих в ст.3, ч.4 ФЗ 306.

  Виплати, пов'язані зі смертю або інвалідністю військових

  У разі смерті (загибелі) військового, покликаного на військові збори, під час виконання своїх посадових обов'язків або в результаті травми (хвороби), отриманої при виконанні посадових обов'язків, до закінчення року з моменту звільнення зі служби (з дня закінчення військових зборів), його родичам в рівних частках виплачується грошова компенсація - 3 млн рублів. Крім цього щомісяця тим же родичам сплачується 14 тис. Рублів, при цьому дана сума також ділиться порівну між ними всіма.

  Якщо при тих же обставинах військовий отримав інвалідність, то він отримує щомісячні виплати в розмірі:

  - 14 000 руб. - інваліду 1-ї групи;

  - 7 000 руб. - інваліду 2-ї групи;

  - 2 800 руб. - інваліду 3-ї групи.

  Якщо військовий інвалід помер, то його щомісячна грошова допомога, покладене по інвалідності, ділиться і виплачується членам його сім'ї.

  У разі звільнення військовослужбовця або відрахування зі зборів як непридатного, що став таким в результаті отримання ним військової травми, йому видається грошова допомога:

  - 2 млн рублів - контрактникам;

  - 1 млн рублів - призовникам фізичними або юридичними особами, покликаним на збори.

  Виплати грошового забезпечення виробляються із спеціального фонду, з фонду ДД військових, що проходять службу за контрактом, і фонду ДД військових, що проходять військову службу за призовом.

  Фонд грошового забезпечення контрактників складається з активів ДД військових центрального апарату федеральної виконавчої влади, в якому ФЗ встановлена ​​військова служба, і фонду грошового забезпечення військових, що проходять службу в в / ч, формуваннях і органах відповідного органу федеральної виконавчої влади, в тому числі і територіальних.

  Фонд ДД формується зазвичай понад суми необхідних для виплат належних окладів по звань і посад, з урахуванням щомісячних надбавок, премій та матеріальної допомоги.

  Зарплата військовослужбовцяТаким чином, розглянувши ФЗ про грошове забезпечення, можна зробити висновок про те, що системі виплат військовослужбовцям притаманні такі закономірності:

  - застосування додаткових виплат і компенсацій, з урахуванням специфіки військової служби;

  - реалізація економічної зацікавленості контрактників у продовженні договорів;

  - соціальна справедливість в оплаті праці військових і грошових стимулів службового зростання за допомогою коефіцієнтів диференціації ДД різних категорій військовослужбовців;

  - вищий рівень ДД військових в порівнянні з заробітними платами звичайних громадян;

  - підвищення грошового забезпечення (окремих видів виплат) проводиться шляхом їх щорічного індексування.

 • Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  7 + 2 =